1. A pályázat tárgya és célja

A Rákóczi Szövetség első ízben 2004 novemberében hirdette meg Beiratkozási Programját a Felvidéken azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára. A Program 2012 óta fokozatosan bővül: ma már Felvidék magyarlakta vidékei mellett érinti a kárpátaljai Felső-Tisza vidéket és Csapot, a partiumi és erdélyi Bihar, Beszterce-Naszód, Fehér, Temes és Máramaros megyéket, Dés, Szászrégen, Torda városokat és régiójukat, valamint a 30 százaléknál kisebb arányban magyarok lakta vajdasági szórványterületeket és Horvátországot.

A 2004-ben elindított kezdeményezés ahhoz a Magyar Alkotmányban és Alaptörvényben rögzített követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget érez a határon túli magyarok sorsa iránt, és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat a szülőföldjükön.

2. A támogatás formája

A Rákóczi Szövetség a beiratkozási ösztöndíjprogramja keretében 10 000.- Ft egyszeri beiratkozási ösztöndíjat adományoz mindazon határon túli családoknak (pályázók köre: a mellékletben megjelölt településeken működő iskolák szerint), akik gyermekeiket a magyar iskola első osztályába íratják. A Szövetség a támogatás lehetőségét felhívás keretében teszi közzé minden évben az iskolai beiratkozásokat megelőzően, határon túli partnerszervezetei, illetve a határon túli magyar óvodák és iskolák közreműködésével. Az ösztöndíjra igényt tartó családok ezirányú kérelmüket egy erre a célra készített pályázati adatlap kitöltésével tehetik meg az iskolai beiratkozás alkalmával.

3. A támogatásra jogosultak köre

Minden olyan határon túli magyar szülő, aki gyermekét a mellékletben szereplő települések bármelyikén magyar tanítási nyelvű általános iskola első osztályába íratja (a 0. évfolyamba járókat [kivéve Romániában] és az évismétlőket nem érinti), jogosult a Rákóczi Szövetséghez benyújtott pályázat alapján a beiratkozási ösztöndíjra.

4. Pályázási határidő

A támogatás ösztönző szerepét kiemelve a pályázatok a teljes beiratkozási időszak alatt, (a szeptemberi iskolakezdésig) benyújthatók a Rákóczi Szövetség részére.

5. A pályázatok beadásának módja

A kitöltött pályázati adatlapokat (a pályázati felhívás mellékletét képezi) az iskolák gyűjtik össze és küldik el közvetlenül a Rákóczi Szövetség postai címére (H-1255 Budapest, Pf. 23.), vagy közvetett módon a területileg illetékes partnerszervezetének adják át (elérhetőségeik megtekinthetők a Rákóczi Szövetség honlapján: www.rakocziszovetseg.org).

6. A támogatások átadása

A Rákóczi Szövetség képviselői a 10 000.- Ft összegű ösztöndíjat minden arra jogosult kisgyermek szülei részére helyi iskolai ünnepségek keretében támogatási szerződés megkötésével adják át 2018 őszén. Az ünnepségek előkészítésében és lebonyolításában segítséget nyújtanak a Rákóczi Szövetség partnerszervezetei, valamint az iskolák képviselői.

7. Egyéb

A Rákóczi Szövetség az iskolaválasztás szempontjából veszélyeztetettnek tekinthető települések, térségek esetében az általános pályázati feltételektől eltérően speciális pályázati feltételeket alkalmazhat.

 

Budapest, 2018. február 14.

Dr. Halzl József s.k.,

a Rákóczi Szövetség elnöke