Miért csatlakozzunk a Szövetséghez?

A Rákóczi Szövetséghez való csatlakozás érvei:

Ahhoz, hogy valaki a Rákóczi Szövetséghez csatlakozzék, mindenekelőtt az szükséges, hogy azonosuljon céljaival és úgy érezze, tagságával, e szervezet keretei között történő esetleges tevékenységével segítheti a Rákóczi Szövetség céljainak megvalósítását. Többször tapasztaljuk azonban, hogy olyanok is húzódoznak egy ilyen szervezethez történő csatlakozástól, akik a szóban forgó téma iránt érzékenyek, sőt magánemberként tesznek is érte valamit. Fontos tehát, hogy összefoglaljuk azokat az érveket, amelyek a szervezethez való csatlakozás mellett, ezen túlmenően helyi (városi, iskolai) szervezetek létrehozása mellett szólnak.

1. A Szövetség céljainak megvalósítását szolgáló pénzforrások megszerzése.

Egy, egyéni tagságra alapozott, bejegyzett jogi személy, különösen pedig egy olyan kiemelkedően közhasznú szervezet, mint a Rákóczi Szövetség a magánszemélyekhez képest sokkal nagyobb eséllyel tud olyan állami, vállalat, önkormányzati, stb. pénzforrásokhoz, valamint civil szervezetek és magánszemélyek adományaihoz jutni, amelyek a kitűzött célok megvalósítását elősegítik. A Rákóczi Szövetség a magánszemélyekhez, vagy azok laza alkalmi csoportjához képest a következő forrásokból szerezhet támogatást az Alapszabályban foglalt célkitűzések megvalósításához:

* A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása.

Egy, a törvény által előírt nyilatkozat megtételével az adózó magánszemélyek úgy tudják támogatni a kiválasztott szervezetet (pl. a Rákóczi Szövetséget), hogy ez egyetlen forinttal sem terheli pénztárcájukat. A Rákóczi Szövetség 2011. évben ezekből a felajánlásokból 5,3 millió Ft-ot kapott, ami jelentős segítség a működés költségeinek fedezéséhez és a programok megvalósításához. Ebből a pénzösszegből a Rákóczi Szövetség helyi szervezetei egy belső pályázati rendszer révén a munkaprogramjukban szereplő valamelyik projektjükhöz a Szövetség Központjából támogatást kaphatnak.

* Támogatás gazdasági szervezetektől.

Magyarországon bejegyzett cégek a hatályos törvények értelmében jelentős adókedvezmények igénybe vétele mellett nyújthatnak támogatást a jogi személyként bejegyzett társadalmi szervezeteknek. Ez az adókedvezmény különösen jelentős lehet, ha a szóban forgó cég hosszú távú adományozási szerződést köt a társadalmi szervezettel. A Rákóczi Szövetség 2011-ben 61 466 eFt direkt pénztámogatásban részesült a gazdasági szervezetektől, a támogatók egy része élt a hosszú távú adományozási szerződés által biztosított speciális adókedvezmény lehetőségével. Emellett a támogatók több esetben utazási és egyéb költségek átvállalásával segítették a Szövetség főként ifjúsági programjainak megvalósítását.

* Támogatás állami intézményektől.

Az állam különböző intézményei révén (Bethlen Gábor Alap, minisztériumok) jelentős támogatásban részesíti a határon túli magyarság ügyeit szolgáló kezdeményezéseket, ha azok mögött egy jelentős taglétszámmal rendelkező civil szervezet áll. A Rákóczi Szövetség által elnyert támogatás ezektől az intézményektől 2011-ben 115 557 eFt volt.

* Támogatás önkormányzatoktól.

A hazai települési önkormányzatok felismerve a Rákóczi Szövetség határon túli magyarságot szolgáló tevékenységének nemzetstratégiai fontosságát, jelentős támogatásban részesítik rendezvényeit, programjait. 2011-ben összesen 208 önkormányzat nyújtott támogatást a Rákóczi Szövetségnek 11 878 eFt értékben.

2. Nemzetstratégiai célok hatékonyabb érvényesítése

A határon túli magyarság megmaradását és jövőbeli fejlődését szolgáló anyaországi erőfeszítések hatékonyabbak lehetnek, ha az összehangolatlan egyéni kezdeményezések helyett (vagy azok mellett) országos szervezetek a nemzetstratégiai prioritások alapján megfogalmazott célok megvalósításán munkálkodnak. Erre jó példa a széleskörű társadalmi támogatással megvalósított felvidéki beiratkozási ösztöndíj program. Ennek keretében ebben az évben több mint 3000 magyar iskolába beíratott gyermek családjának adott át ünnepélyes keretek között 10 ezer Ft beiratkozási ösztöndíjat a Rákóczi Szövetség. Mindez nem teszi feleslegessé az egyéni kezdeményezések megvalósítását, de bizonyos fontos célok érdekében hatékonyabb egy nagyszámú egyéni tagságra alapozott országos szövetség keretein belül történő szervezett fellépés.

3. Érdekérvényesítés a hazai kormányzati szerveknél

A határon túli magyarság szolgálata a civil társadalmi erőfeszítések mellett Alkotmányunk értelmében állami szerepvállalást is igényel. Egy tízezres nagyságrendű tagsággal és több mint 300 helyi szervezettel rendelkező szövetség sokkal hatékonyabban tudja a kormányzati szervek irányában érdekérvényesítő szerepét kifejteni, mint egyes emberek halmaza.

4. A tagság előnyei a tagok szempontjából

A Rákóczi Szövetség programjai nyitottak minden, a téma iránt érzékeny személy számára, de a költségekkel járó programokban történő részvételt elsősorban azok számára biztosítja, akik tagjai a Rákóczi Szövetségnek, illetve a Szövetség valamelyik helyi szervezetének. A tagság révén könnyebben és sokrétűbben lehet információkhoz jutni a Szövetség programjairól és általában a határon túli magyarság ügyeiben, továbbá a Szövetség kapcsolatrendszerén keresztül a határon túli magyarsággal kialakítható kapcsolatok is könnyebben megszervezhetők.

5. A tagság lélektani hatásai

Sok tapasztalat támasztja alá azt a megállapítást, hogy aki egy szervezet tagjává válik, az fokozottabban azonosul a szervezet célkitűzéseivel, munkájával és maga is többet hajlandó tenni a célok megvalósítása érdekében.

 

Helyi szervezet alapítása - Csatlakozás a Rákóczi Szövetséghez

Letölhető dokumentumok
 

Az alábbiakban az új szervezet létrehozásához felhasználandó segédanyagokat találhat:

"Tagsági nyilatkozat" formanyomtatvány doc és pdf formátumban
"Jelenléti ív" - formanyomtatvány doc és pdf formátumban
"Nyilatkozat" a Rákóczi Szövetségben történő tisztség vállalásához - formanyomtatvány doc és pdf formátumban
"Jegyzőkönyvsablon" - formanyomtatvány doc és pdf formátumban
"Együttműködési megállapodás" - formanyomtatvány doc és pdf formátumban
"Tagdíjak befizetésének nyilvántartó lapja doc és pdf formátumban (Az éves tagdíjak összege változatlan: felnőtt dolgozó 1000 forint, nyugdíjas 600 forint, diák 300 forint.)